Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương

Tên công trình : Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng  nghiệp vụ Bình Dương

Địa điểm : Huyện Bến  Cát, Tỉnh Bình Dương

Thời gian thi công : 01/2014

Thờ gian hoàn thành : 10/2014