Công trình Nhà máy sản xuất

Tên công trình: Nhà máy sản xuất

Địa điểm : KCN Bình Chuẩn, Bình Dương

Chủ đầu tư : Công ty Hài Mỹ

Thời gian thi công: 8/2015