Ngày 01/02/2016, Bộ xây dựng ban hành thông tư số 01/2016/TT-BXD kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, mã số QCVN 07 : 2016/BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 kèm theo quy chuẩn quốc gia vè các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, mã số QCVN 07:2016/BXD , bao gồm 10 phần:

- QCVN 07-1:2016/BXD " Công trình cấp nước"

- QCVN 07-2:2016/BXD " Công trình thoát nước"

- QCVN 07-3:2016/BXD " Công trình hào và tuyến kỹ thuật"

QCVN 07-4:2016/BXD " Công trình giao thông"

QCVN 07-5:2016/BXD " Công trình cấp điện"

QCVN 07-6:2016/BXD " Công trình cấp xăng dầu, khí đốt"

QCVN 07-7:2016/BXD " Công trình chiếu sáng"

QCVN 07-8:2016/BXD " Công trình viễn thông"

QCVN 07-9:2016/BXD " Công trình quản lý chất thải rắn và nàh vệ sinh công cộng"

QCVN 07-10:2016/BXD " Công trình nghĩa trang"

Trong đó có 2 phần QCVN 07-5:2016?BXD : QCVN 07-6/2016/BXD có liên quan đến công tác lập hồ sơ và thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án và công trình